چاپ صفحه

اجازات اجتهاد حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

 

اجازات اجتهاد حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب از مراجع معظّم تقلید آیات عظام مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، سید محمد باقر شیرازی و سید محمد حسینی وحیدی