چاپ صفحه

فیلم: آیین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب 1392

آیین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب 1392