چاپ صفحه

اقامه نماز باران حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب 15 دی ماه 1393

اقامه نماز باران
حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب
15 دی ماه 1393