چاپ صفحه

بیانات حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در مورد امر به معروف و نهی از منکر

بیانات حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در مورد امر به معروف و نهی از منکر