چاپ صفحه

متن دروس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب سال تحصیلی 1398-99

 حرم مطهر احمدبن موسی(ع) شاهچراغ، شبستان امام خمینی(ره)

 

جلسه صدو پنجاهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهل و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو چهلم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو سی ام درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست وهشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیست و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدو بیستم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدونوزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوهجدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوهفدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوشانزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوپانزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوچهاردم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوسیزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدودوازدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدویازدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدودهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدونهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوهشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوهفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه صدوپنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدوچهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدوسوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدودوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدویکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نودم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتادم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب