چاپ صفحه

متن دروس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب سال تحصیلی 1398-99

 حرم مطهر احمدبن موسی(ع) شاهچراغ، شبستان امام خمینی(ره)

 

جلسه یکصدوچهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدوسوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدودوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدویکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یکصدم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نود و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نودم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتاد و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتادم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب