چاپ صفحه

متن دروس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب سال تحصیلی 1397-98

 حرم مطهر احمدبن موسی(ع) شاهچراغ، شبستان امام خمینی(ره)

 

جلسه هفتاد و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتادم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصت و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شصتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاه و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجاهم  درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و نهم  درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهل و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهلم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سی ام درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیستم  درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نوزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هجدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شانزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پانزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهاردهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سیزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه دوازدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یازدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه دهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه اول درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب