چاپ صفحه

آغاز پذیرش حوزه علمیه رضویه شیراز تحت اشراف حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

آغاز پذیرش حوزه علمیه برادران رضویه شیراز تحت اشراف حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب