چاپ صفحه

متن دروس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

 حرم مطهر احمدبن موسی(ع) شاهچراغ، شبستان امام خمینی(ره)

 

جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیست و یکم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه بیستم  درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نوزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هجدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه شانزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پانزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهاردهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سیزدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه دوازدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه یازدهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه دهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه نهم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هشتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه چهارم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه سوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه دوم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه اول درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب