فیلم

فیلم: آیین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغ ...

...

فیلم: آیین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغ ...

...

حضور حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در راهپیمایی 22 بهمن 1393 ...

...

اقامه نماز باران حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب 15 دی ماه 1393 ...

...

اهداء خون حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب به همراه جمعی از طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز ...

...

بیانات حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در مورد امر به معروف و نهی از منکر ...

...

صفحه ای وجود ندارد!